G-whatvector

وکتور چیست؟

وکتور چیست و کاربرد های آن و روش استفاده از آن